hwy926263发帖:3
发送消息  该帖被浏览 625 次,回复 0 次
发表于:2017-04-28 11:46
楼主
 text中有一连串数字数据,每10个数据是一组,有n组,但是每次只用到一组数据参与计算。并且只要这组数据最后四个数据相加的结果就行。 例如1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20,只要7+8+9+10和17+18+19+20

 
       
     
您需要登录后才可以回复 登录 | 立即注册

 
发帖说明:如果不能直接拷贝粘贴到编辑框中,请在编辑框中点击右键选粘贴也可粘贴拷贝内容!